anayasa28 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29607 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2014/87 Karar Sayısı: 2015/112 Karar Tarihi: 8.12.2015 İp…

 

 

Anayasa Mahkemesinin 8/12/2015 Tarihli ve E: 2014/87, K: 2015/112 Sayılı Kararı

28 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29607

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı: 2014/87

Karar Sayısı: 2015/112

Karar Tarihi: 8.12.2015

İptal Davasını Açan: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri M.Akif HAMZAÇEBİ, Engin ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 121 Milletvekili

İptal Davasının Konusu: 6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un;

A- 8. maddesiyle değiştirilen 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin “…mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağına…” bölümünün,

B- 47. maddesiyle değiştirilen, 4.1.2012 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 38. maddesinin;

1- İkinci fıkrasında yer alan “…gibi hususlarda…” ibaresinin,

2- Üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine…” ve “…açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin…” ibarelerinin,

C- 48. madesiyle 4734 sayılı Kanun’un 43. maddesine eklenen fıkrada yer alan “…yaklaşık maliyetin…” ve “…az ve % 15’inden…” ibarelerinin,

D- 80. maddesiyle 16.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu‘nun 30. madesine eklenen fıkranın,

E- 85. maddesiyle 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‘un 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (n) ve (r) bentlerinin ve (o) bendinde yer alan “…ve benzeri yöntemler kullanılarak…” ibaresinin,

F- 86. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 3. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

G- 87. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 4. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

H- 88. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenen (3, (4) (5) ve (6) numaralı fıkraların,

I- 89. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (ç) ve (d) bentlerinin,

İ- 90. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’a eklenen 6/A maddesinin,

J- 91. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un 7. maddesinin;

1- Değiştirilen (2) ve (3) numaralı fıkranın,

2- Eklenen (4) numaralı fıkrasının,

K- 93. maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un değiştirilen 9. maddesinin (5), (8) ve (9) numaralı fıkralarının,

Tamamı İçin Tıklayınız