SGK Genelgesi 2020/46 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-40071718-206.99-14082030 Tarih: 18.11.2020 Konu:…

 

 

SGK Genelgesi 2020/46 – 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

 

SGK Genelgesi 2020/46

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-40071718-206.99-14082030

Tarih: 18.11.2020

Konu: 5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması

GENELGE

2020/46

1 – Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanun 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici 83 üncü madde eklenmiştir.

Geçici 83 üncü maddede; “Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31/10/2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılır.

Ancak, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaz.

Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu Geçici 83 üncü maddeyle kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

2- Kapsamdaki Sigortalılar

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla;

– Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar,

– Tevkifata istinaden geriye dönük mülga 2926 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılanlar,

– 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar (Köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç), (Ş.Abacı)

– Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar,

– Kurumumuza olan borçları 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan yazılı talepte bulunanlar,

– Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar,

Geçici 83 üncü madde kapsamında sayılacaktır.

3- Sigortalılığın Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde, 31.01.2021 tarihine kadar ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

İki aylık ödeme süresinin sonunda, 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlardan hiç prim ödemesi olmayanların sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla,

Prim ödemesi olanlardan ise tecil taksitlendirmesi ve yapılandırması bitmiş olan sigortalıların sigortalılığı, oluşturulacak program aracılığıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla,

durdurulacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.06.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve kesintisiz devam eden 31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın,

01.02.2021 tarihinde 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 29 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (A)’nın sigortalılığı oluşturulacak program aracılığıyla tescil tarihi olan 01.06.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin ve sigortalılığının devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.05.2016 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin değişik tarihlerde prim ödemesi olmakla birlikte tecil ve taksitlendirmesinin olmadığı, 7143 sayılı Kanundan da yararlandığı, 31.10.2020 tarihi itibarıyla 13 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince 31.10.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle program tarafından 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

İki aylık ödeme süresinin sonunda prim borcu bulunanlardan prim ödemesi olanların tecil ve taksitlendirmesi ile yapılandırması ihlale girip iptal işlemleri yapılmamış veya yapılandırmadan ödedikleri kadar yararlanmış olan sigortalıların ise program aracılığıyla 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla sigortalılıkları durdurulacak ve prim borçları silinecektir.

Hiç prim ödemesi bulunmaması nedeniyle sigortalılıkları tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulan sigortalılar ile prim ödemesi olması nedeniyle 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla sigortalıkları durdurulanlardan, durdurma işleminin yapıldığı tarihte 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (4/b) kapsamında sigortalılıkları aktif olanların, program aracılığıyla 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılıkları başlatılacaktır. Sigortalılığı (84) sanal terk kodu ile durdurulan sigortalıların (06) kodu da sanal olacak olup, sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince sanal terklerin gerçek terklere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Örnek 3: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 12.05.2015 tarihinde tescili yapılan ve sigortalılık kaydı kesintisiz devam eden sigortalı (B)’nin değişik tarihlerde prim ödemesi bulunduğu ve 31.10.2020 tarihi itibarıyla 18 ay prim borcunun olduğu belirlenmiştir. İki aylık ödeme süresinin sonunda (B)’nin sigortalılığı program aracılığıyla 31.10.2020 tarihi itibarıyla (84) sanal terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının durdurma işleminin yapıldığı tarihte ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle

01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılıkları (84) sanal terk koduyla durdurulanların daha sonra sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine değişik gerekçelerle müracaat etmeleri halinde aşağıda yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda (84) sanal terk kodu (83) gerçek terk koduna dönüştürülecektir.

3.1. İki Aylık Ödeme Süresi Beklenilmeksizin Talebe İstinaden Sigortalılığın Durdurulması

Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden Kanunun yayım tarihinden

31.01.2021 tarihine kadar sigortalılığını durdurmak isteyen sigortalılar ve hak sahiplerinin, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Ayrıca sigortalılarca e-devlet sistemi üzerinden de durdurma talepleri yapılabilecektir.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Sigortalılığın durdurulmasından önce ileride yaşanması muhtemel mağduriyetlerin ve hak kayıplarının önlenmesi bakımından sigortalıların tescil ve hizmet sürelerinin belirlenmesine yönelik bilgileri güncellenecek, çakışan hizmet sürelerine ilişkin prim transferiyle ilgili işlemleri ve varsa diğer işlemleri (tescil, hizmet, beyan, ödeme yükleme, vb.) sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince tamamlanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyetine istinaden 01.06.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve kesintisiz devam eden, hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın 31.10.2020 tarihi itibarıyla 29 ay prim borcu bulunmaktadır. Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 05.12.2020 tarihinde müracaat eden (A)’nın sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 2: Vergi mükellefiyetine istinaden 01.06.2019 tarihinde sigortalılığı başlayan (B)’nin

15.10.2019 tarihinde 4.075,00 TL ve 13.01.2020 tarihinde 3.605,00 TL ödemeleri bulunmaktadır.

31.10.2020 tarihi itibarıyla 9 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden 09.12.2020 tarihinde müracaat eden (B)’nin sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31.01.2020 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.

Aynı sigortalının, ticari faaliyetinin devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 3: Şirket ortaklığı kaydına istinaden 10.06.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 05.12.2019 tarihinde sona eren sigortalı (C)’nin 15.10.2018 tarihinde 750,00 TL, 13.01.2019 tarihinde

500,00 TL, 30.11.2019 tarihinde 1.000,00 TL ödemeleri bulunmaktadır.

31.10.2020 tarihi itibarıyla 15 ay prim borcu bulunan ve 15.02.2020 tarihinde vefat eden sigortalının hak sahiplerince e-devlet sistemi üzerinden sigortalı adına başvuru yapamayacaklarından iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak istemeleri halinde Ek-1’de yer alan başvuru formuyla sigortalının dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 16.11.2020 tarihinde müracaat etmeleri durumunda, prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.09.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılık durdurulacaktır.

Örnek 4: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 01.01.2000 tarihinde başlayan 30.04.2000 tarihinde (19) terki bulunan sigortalı (D)’nin 01.05.2008 tarihinden sonraki ödemeleri 30.06.2019 tarihine kadar düzenli devam etmekle birlikte bu tarihten sonra herhangi bir prim ödemesi bulunmamaktadır.

31.10.2020 tarihi itibarıyla 16 ay prim borcu bulunan ve iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak amacıyla Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 12.11.2020 tarihinde müracaat eden (D)’nin sigortalılığı, ödemiş olduğu primler yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre mahsup edildikten sonra ödemelerin karşıladığı tam ayın sonu olan 30.06.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır. Aynı sigortalının, ziraat odası kaydının bulunması halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Örnek 5: Tarımsal faaliyetine istinaden 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılığı 01.10.2001 tarihinde başlayan ve hiç prim ödemesi olmayan sigortalı (E)’nin sigortalılığı tescil tarihi itibarıyla (19) terk koduyla durdurularak 01.05.2008 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır. Bu tarihten sonra da prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı 01.05.2008 tarihi itibarıyla (63) terk koduyla durdurularak 01.05.2015 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılmıştır. Yine prim ödemesi olmaması nedeniyle sigortalılığı 01.05.2015 tarihi itibarıyla (76) terk koduyla durdurulmuş, 01.06.2018 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır. Devamında da prim ödemesi olmayan sigortalının 01.06.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılığı durdurulacak ve ziraat odası kaydının bulunması halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Diğer taraftan durdurma talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerinin 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde bir defaya mahsus durdurma talebinden vazgeçerek Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmaları ya da peşin olarak ödemeleri mümkündür.

Talep tarihine kadar yapılan ödemeler 01.11.2020 tarihinden önceki prim borçlarına mahsup edilecektir. Talep tarihinden sonra yapılan ödemeler ise sigortalılığın aktif olması halinde 01.11.2020 tarihi ve sonrasına mahsup edileceğinden, sonraki bir tarihte (83) terkinin silinmesi halinde ilk talep tarihinin girilerek (83) terkinin yüklenmesi gerekmektedir.

Örnek 6: 18.11.2020 tarihinde bir ödemesi olan aktif sigortalının 19.11.2020 tarihinde durdurma talebinde bulunması halinde 18.11.2020 tarihinde yaptığı ödeme de 01.11.2020 öncesine mahsup edilerek (83) terki yüklenecek ve 01.11.2020 tarihine (06) yeniden sigortalılık kodu verilecektir. Bu sigortalının Kasım ayı primi teşvikli tahakkuk edecek ve kalan fazla ödemesi bulunması halinde bu ödeme Kasım ayı prim borcuna mahsup edilecektir. (www.alomaliye.com)

3.2. 7143 ve 7256 sayılı Kanunlar Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılıklarının Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 7143 veya 7256 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırması devam edenler, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak yapılandırmalarının iptal edilmesini talep etmeleri halinde, yapılandırmaları iptal edilerek sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır. Yapılandırma borcunun tamamını ödeyerek yapılandırmadan faydalananların talepleri ise dikkate alınmayacaktır.

Bu durumda olan sigortalıların taleplerine istinaden yapılandırmaları iptal edilecek ve varsa yapılandırma kapsamında ödedikleri tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu sigortalıların yapılandırma iptal işlem sonucu sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

Diğer taraftan yapılandırmaları devam ederken yapılandırmalarını iptal ettirip sigortalılıkları durdurulanlar tekrar talepte bulunsalar dahi yapılandırma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Örnek 1: 16.07.2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), 19.06.2018 tarihinde sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek prim borçlarını 7143 sayılı Kanun kapsamında 18 eşit taksitle yapılandırma talebinde bulunmuştur. Yapılandırma kapsamında taksitlerini düzenli ödeyen sigortalı (B) Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 18.11.2020 tarihinde müracaat ederek yapılandırmasının iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalı (B)’nin yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacak ve sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 76 ncı ve Geçici 83 üncü maddelerine göre durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Örnek 2: 15.10.2015 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık tescili yapılan sigortalı (A), 11.11.2020 tarihinde mevcut prim borçlarının 7256 sayılı Kanun hükümlerine göre 18 eşit taksit ile yapılandırılması talebi ile başvuruda bulunmuştur.

15.12.2020 tarihinde ilk taksitini ödeyen sigortalının 25.12.2020 tarihinde Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmiştir.

Sigortalı (A)’nın yapılandırmasının iptal edilmesinden sonra yapılandırma taksiti olarak ödediği tutarlar program tarafından (1) prim ödeme türüne alınacak ve sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı ay sonu itibarıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesine göre durdurulacaktır.

Aynı sigortalının 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma talebinin peşin (talebi taksitli olup, yapılandırma borcunu durdurma talep tarihinden önce peşin olarak ödeyenlerde dahil) olması ve ilgili tutarı da süresinde ödeyerek 7256 sayılı yapılandırma Kanunundan yararlanması durumunda 31.08.2020 öncesine ait hizmet için durdurma talebi alınmayacaktır. Ancak 01.09.2020 ve sonrası dönemler için durdurma talebinde bulunması halinde ise 31.08.2020 tarihine (83) terk kodu yüklenecek, yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

7256 sayılı Kanundan peşin ödeyerek yararlanan sigortalının kapsama girmeyen 2020 yılı Eylül ve Ekim aylarına ait primlerinin 31.01.2021 tarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.02.2021 tarihinde program tarafından 31.08.2020 tarihine (83) terk kodu yüklenecektir.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3. Prim Borçlarını 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirenlerin Sigortalılıklarının Durdurulması

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan, Kurumumuza olan prim borçlarını bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenler ile tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamış olanların, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek tecil ve taksitlendirmelerinin bozulmasını talep etmeleri halinde sigortalılıkları prim ödemelerine göre durdurulacaktır.

3.3.1 Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi İhlale Girmemiş Olanlar

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi bozulmamış olan sigortalıların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi silinerek, ödenen peşinat ile taksit tutarları (1) prim ödeme türüne alınacaktır.

Örnek 1: 15.07.2005 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (A), prim borçlarını 18.08.2019 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle tecil ve taksitlendirmiş, 2020/11 inci aya kadar olan taksitleri ile cari ay primlerini süresinde ödemiştir. 48 inci madde tecil ve taksitlendirmesi devam eden sigortalı (A), Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 25.12.2020 tarihinde müracaat ederek taksitlendirmesinin iptal edilmesini ve sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Öncelikle ihlale girmemiş ve devam eden 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi silinecek (22) ve (2) kodundaki ödemeler (1) prim ödeme türüne alınacaktır. Bu işlemden sonra (A)’nın sigortalılığı, prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.

Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

3.3.2 Sigortalılığın Durdurulması İçin Müracaat Edilen Tarihte 6183 Sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Tecil ve Taksitlendirme Talebi İhlale Girmiş Olanlar

6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi ihlale girenlerin (gerek taksit yönünden gerekse cari prim yönünden) öncelikle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır. Sigortalıların ticari faaliyetlerinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılıkları 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

Örnek 1: 06.07.2006 tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetine istinaden 1479 sayılı Kanun kapsamında tescili yapılan sigortalı (B), prim borçlarını 17.02.2019 tarihinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 18 ay taksit seçeneğiyle taksitlendirmiş ve 2019/3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci ayda ödenmesi gereken taksitler ile cari ay primlerini zamanında ödemiş, ancak 2019/9, 10 ve 11 inci ayda ödemesi gereken taksitlerini 31.12.2019 tarihine kadar ödemediği için tecil ve taksitlendirmesi

01.01.2020 tarihinde ihlale girmiştir. Sigortalı (B) Ek-1’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 13.12.2020 tarihinde müracaat ederek sigortalılığının durdurulmasını talep etmiştir.

Sigortalılığın durdurulması için müracaat edilen tarihten önce 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebinin ihlale girmiş olması nedeniyle öncelikle 48 inci madde tecil ve taksitlendirme talebi iptal edilecek, program tarafından irat kaydı yapıldıktan sonra (B)’nin sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu itibarıyla (83) terk koduyla durdurulacaktır.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi geçerli olan,

31.01.2021 tarihine kadar sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmayan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebi 01.02.2021 tarihinden sonra ihlale giren sigortalıların, tecil ve taksitlendirmeleri ihlale girdiği tarihte iptal edilecek ve prim ödemelerinin karşıladığı ayın sonu itibarıyla sigortalılıkları (83) terk koduyla durdurulacaktır. Sigortalının ticari faaliyetinin devam etmesi halinde yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılacaktır.

4- (84) Sanal Terk Kodunun (83) Gerçek Terk Koduna Dönüştürülmesi

Program tarafından (84) sanal terk koduyla sigortalılığı durdurulanların, bu genelgenin 3.1, 3.2 ve 3.3 üncü bölümlerinde yer alan açıklama ve örnekler doğrultusunda gerçek terk tarihi belirlenecek ve (84) sanal terk kodu kaldırılarak (83) gerçek terk kodu işlenecektir.

5 – Durdurulan Sigortalılığın Yeniden Başlatılması

Geçici 83 üncü maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde; “Sigortalılıkları durdurulanlardan bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları 1/11/2020 tarihi itibarıyla yeniden başlatılırhükmü yer almaktadır.

Sigortalılıkları Geçici 83 üncü madde gereğince durdurulanlardan (4/b) kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları, 01.11.2020 itibarıyla (06) koduyla yeniden başlatılacaktır.

6- (4/b) Kapsamındaki Sigortalılık Süreleri Durdurulanların Diğer Statülerdeki Sigortalılıklarının Geçerliliği

(4/a) kapsamında hizmet sürelerinin geçersiz, (4/b) kapsamındaki hizmet sürelerinin geçerli olması halinde öncelikle çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamında ödenen tutarlar 2014/28 sayılı Genelge doğrultusunda (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılacak, ardından 31.10.2020 tarihi itibarıyla (4/b) kapsamındaki prim borçlarına göre Geçici 83 üncü maddeye istinaden durdurma işlemi yapılacaktır.

Çakışan hizmet süresi için de (4/a) kapsamındaki sigortalılığın geçersiz, (4/b) kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu ve (4/a) kapsamında bildirilen hizmet sürelerine ilişkin primlerin ödenmemiş olması durumunda da yine (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsünün geçerli olması ve sonradan ihya edilmesi mümkün olduğu nazara alınarak (4/a) kapsamındaki geçersiz olan sigortalılık statüsü iptal edilecek, primlerin ödenmemiş olması nedeniyle herhangi bir aktarım yapılmayacak ve sonradan talep edilmesi halinde (4/b) kapsamındaki sigortalılık statüsü ihya edilecektir.

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin İhya Edilmesi

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmaları halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden ihya borcu hesaplanacaktır. İhya edilecek süreler belirlenirken Geçici 83 üncü madde kapsamında durdurulan sürelerle birlikte önceki kanunlara göre durdurulan sürelerin tamamı dikkate alınacaktır. Ancak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (4) numaralı alt bendi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerin bulunması halinde sigortalı ya da hak sahiplerinin talep ettiği kapsamdaki sigortalılık sürelerinin tamamı ihya edilecektir.

Hesaplanan ihya borç tutarının tamamı borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere diğer alt bentlerine göre sigortalı sayılanlar için;

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 formülüyle,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar ile köy muhtarları için ise;

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30 formülüyle,

hesaplanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2021 yılındaki ihya tutarı 28 gün üzerinden hesaplanacak olup, “28” ibaresi prime esas günlük kazancin otuz katını geçmemek üzere takip eden her yıl için bir puan artırılacaktır.

Tebliğ edilen borç tutarının üç ay içerisinde tamamen ödenmemesi halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilecektir.

Eksik ya da süresi dışında yapılan ödeme nedeniyle ihya talebi geçersiz hale gelen sigortalı ya da hak sahipleri yeniden ihya talebinde bulunabileceklerdir.

Diğer taraftan sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanların ihya borcu da bu genelge hükümlerine göre hesaplanacaktır.

Örnek 1: Vergi mükellefiyet kaydına istinaden 01.07.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve

31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)’nın, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 28 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı tescil tarihi olan 01.07.2018 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (A) Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 17.02.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 17.02.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 150.00 TL beyan edilmiştir.

31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 840 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 840 x 150,00 x %34,5

İhya Tutarı= 43.470,00 TL

Hesaplanan 43.470,00 TL tutarındaki ihya borcu 17.02.2021 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 14.04.2021 tarihinde ödemiş olduğundan, durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 2: 01.03.2013 tarihinde başlayan ve kesintisiz devam eden vergi mükellefiyet kaydı nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılığı 01.03.2013 tarihinde başlatılan (B)’nin 30.04.2015 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 12 aydan fazla prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalının tescil tarihi olan 01.03.2013 itibarıyla (63) terk koduyla sigortalılığı durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle sigortalılığı yeniden 01.05.2015 tarihi itibarıyla başlatılmıştır. 01.05.2015 tarihinden sonraki sigortalılık sürelerinde değişik tarihlerde prim ödemesi bulunan sigortalının 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç sorgulamasında prim borcunun bulunduğu tespit edilmiştir. (B)’nin sigortalılığı prim ödemelerinin karşıladığı tam ayın sonu olan 31.03.2019 tarihi itibarıyla (83) terk koduyla ikinci kez durdurulmuştur. Vergi kaydının devam etmesi nedeniyle yeniden sigortalılığı 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla başlatılmıştır.

Daha sonra sigortalı (B) Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 22.10.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 22.10.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 115.00 TL beyan edilmiştir.

Sigortalı (B)’nin (63) terk koduyla 780 gün, (83) terk koduyla 570 gün olmak üzere toplam 1350 gün durdurulan sigortalılık süresinin olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç x %34,5

İhya tutarı = 1350 x 115,00 x %34,5

İhya tutarı = 53.561,25 TL

Hesaplanan 53.561,25 TL ihya borç tutarı 21.11.2021 tarihinde sigortalıya tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 11.01.2022 tarihinde ödemiş olduğundan durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

Örnek 3: Ziraat odası kaydına istinaden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 01.08.2018 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 31.01.2021 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (C)’nin, 31.10.2020 tarihi itibarıyla yapılan borç ayı sorgulamasında 27 ay prim borcunun bulunduğu tespit edilmiş ve sigortalılığı 01.08.2018 tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla durdurulmuştur.

Daha sonra sigortalı (C) Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine 24.09.2021 tarihinde müracaat ederek durdurulan sürelerinin ihya edilmesini talep etmiştir.

Sigortalının ihya talebinde bulunduğu 24.09.2021 tarihinde günlük prime esas kazanç tutarı olarak 125,00 TL beyan edilmiştir.

31.10.2020 tarihi itibarıyla durdurulan sigortalılık süresinin 810 gün olduğu anlaşılmıştır.

İhya tutarı = Durdurulan Gün Sayısı x Beyan Edilen Günlük Prime Esas Kazanç Tutarı x %34,5 x 28/30

İhya tutarı = 810 x 125,00 x %34,5 x 28/30

İhya tutarı = 32.602,50 TL

Hesaplanan 32.602,50 TL tutarındaki ihya borcu 24.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiş ve sigortalı kendisine tebliğ edilen ihya tutarının tamamını 21.11.2021 tarihinde ödemiş olduğundan durdurulan süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.

8-Tebliğ Edilen İhya Borcu Ödendikten Sonra Sigortalı Bilgilerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle İhya Talebi Geçersiz Olanlar

31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından, Ek-2’de yer alan başvuru formuyla dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunulması halinde, durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı için talep tarihinde 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarının tamamı, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödendiği takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

Ancak tebliğ edilen ihya borcu ödendikten sonra sigortalılık bilgilerinde sonradan bir değişiklik yapılması halinde ihya edilmesi gereken sigortalılık süresi ve buna bağlı olarak ihya borç tutarı farklılık gösterecektir.

Bu durumdaki sigortalıların öncelikle sigortalılık süreleri yeniden belirlenerek ilk ihya talebi iptal edilmeden ek ihya talebi alınacak ve ek ihya talep tarihindeki beyan tutarı üzerinden hesaplanan ihya fark tutarının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi halinde ihya talebi geçerli sayılacaktır.

Diğer taraftan tebliğ edilen ihya borcunu ödedikten sonra sigortalılık bilgilerinde yapılan değişiklik sonucunda durdurulan sigortalılık sürelerinde azalma olması halinde, ihya talebi iptal edilerek değişen ihya süreleri ve ilk beyanı dikkate alınmak suretiyle yeniden ihya borcu hesaplanacaktır. Yeniden yapılan hesaplama neticesinde tespit edilen ihya borç tutarı daha önce tebliğ edilen borç tutarından daha az olacağından, fazla olan kısım ödenen ihya tutarından bölünerek prim koduna alınacaktır. Sigortalının başkaca bir prim borcu bulunmaması halinde artan tutar sigortalıya faizsiz olarak iade edilecektir.

9- İhya Talebinden Vazgeçilmesi

Kanunun geçici 83 üncü maddesi uygulamasına göre sigortalılığı durdurulanların, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin ihya talebinde bulunup Kanunda belirtilen süre içerisinde ihya tutarının tamamını ödeyerek ihyası geçerli olan sigortalıların, daha sonradan sigortalı ve hak sahiplerinin bu taleplerinden vazgeçmek istemeleri halinde taleplerinin mümkün olmadığı kendilerine bildirilecektir.

10- Hizmetlerin Bildirilmesi

Bu genelgenin 2 nci bölümünde sayılanlardan 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31.01.2021 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirmemeleri halinde 01.11.2020 – 31.01.2021 tarihleri arasında ödenen primler de dikkate alınmak suretiyle prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden durdurulan sigortalılık süreleri hizmet birleştirilmesi işlemlerinde dikkate alınmayacaktır.

Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri tescil tarihi itibarıyla durdurulanların hizmet sürelerinin istenmesi halinde sigortalılık başlangıç tarihi itibarıyla sigortalılığın durdurulduğu ve bu nedenle de birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir.

Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılık süreleri durdurulanların durdurulan süreler haricindeki primi ödenmiş hizmet süreleri bildirilecek hizmetler kapsamında değerlendirilecek ve mülga 1479 ile 2926 sayılı Kanunlar ile 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama ve toptan ödeme işlemlerinde de dikkate alınacaktır.

11- Diğer Hususlar

11.1- Ödeme Planlarının İlgililere Tebliği

Durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesine ilişkin başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planı sigortalı ya da hak sahibine imza karşılığı elden tebliğ edilecek ya da başvuru formunda beyan edilen adres dikkate alınmak suretiyle 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilecektir.

Ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa da banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

11.2- Sigortalılıkları Durdurulanlar İle Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 01.01.2012 tarihinden 31.10.2020 tarihine kadar durdurulan süreler için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı (60/g) olarak tescilleri yapılmayacaktır. Ancak daha önce talepte bulunarak Kanunun 60/g bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili açtıran (4/b) sigortalılarının bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bu hüküm uygulanmaz.

İki aylık ödeme süresi beklenilmeksizin sigortalılığın durdurulması için talepte bulunulması halinde Geçici 83 üncü madde kapsamında sigortalılıkları (83) terk kodu ile durdurulan ve yeniden sigortalılıkları 01.11.2020 tarihinde başlatılan sigortalıların, kendilerinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesi gereğince sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ancak bu kapsamdaki kişilerden son bir yıl içerisinde 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı olmayanlar 2020/Kasım ayına ait prim borcunu ödemeleri şartıyla

01.12.2020 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.

11.3- İhya Edilerek Kazanılan Hizmet Sürelerinin Geçerlilik Tarihi

Geçici 83 üncü madde kapsamında ihya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

11.4- Sigortalılardan Alınacak Belgeler

Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri, bu sürelerin yeniden değerlendirilmesi için ihya talebinde bulunanların ise Ek-2’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, gerek görülmesi halinde sigortalı ya da hak sahiplerinden güncel sigortalılık belgesi istenecektir.

11.5- Kurumumuza Olan Borçları Kanunun 91 inci Maddesine Göre Ertelenmiş Sigortalıların Hizmetlerinin Durdurulması

Kurumumuza olan borçları Kanunun 91 inci maddesine göre ertelenmiş sigortalılardan Geçici 83 üncü maddede öngörülen iki aylık süreyi beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin Ek-1’de yer alan başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla (83) terk koduyla sigortalılıkları durdurulacaktır.

Talebine istinaden sigortalılıkları durdurulanların (4/b) kapsamında çalışmaya devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 01.11.2020 tarihi itibarıyla (06) koduyla yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.

Durdurma talebinde bulunmayan sigortalıların ise (84) sanal terk uygulaması erteleme bitiş tarihini takip eden ayda başlatılacaktır. Bu durumda olan sigortalıların durdurma işlemleri erteleme bitiş tarihinden sonra sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.

11.6- Kanunun Yayım Tarihinden Önce Emekli olan ve Hizmetleri Bildirilen Sigortalılara Ait İşlemler

Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar için tahsis talep, ölen sigortalılar için ölüm tarihinden önceki sürelere ilişkin (4/b) kapsamındaki hizmetlere ait prim borcu olduğu anlaşılan sigortalılardan;

-(4/b) kapsamında aylık bağlananlar ile,

-(4/b) kapsamında bildirilen hizmetler de değerlendirilerek (4/a) ve (4/c) kapsamında aylık bağlananların, sonradan tespit edilen prim borcuna esas olan hizmet süreleri Kanunun Geçici 83 üncü maddesi kapsamında durdurulmayacak olup söz konusu borçlar Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 9 uncu maddesi kapsamında tahsil edilecektir.

11.7- Kanunun Yayım Tarihinden İcra Ödeme Emri Düzenlenen ve İcra İşlemleri Başlatılan Sigortalılara Ait İşlemler

Kanunun yayım tarihi olan 17.11.2020 tarihinden önce Kurumumuza olan borçlarından dolayı icra ödeme emri düzenlenen ve icra işlemleri devam eden sigortalıların, (83) terklerinin yüklenmeden önce icra ödeme emirlerinin silinmesi ve düzenlenen icra ödeme emirlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.

EKLER :

1- Sigortalılık durdurma talep formu

2- İhya talep formu

 

Eki İçin Tıklayınız (word)