CE İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021) 27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31493 Karar Sayısı: 4021 Ekli ““CE” İşareti Yönetmeliği”nin yürür…

 

 

CE İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

 

CE İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

27 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31493

Karar Sayısı: 4021

Ekli ““CE” İşareti Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince karar verilmiştir.

26 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

“CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) “CE” işareti: Ürünün, “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

c) Dağıtıcı: Ürünü, tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) İmalatçı: Ürünü, imal ederek veya ürünün tasarımım veya imalatını yaptırarak kendi isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

d) İthalatçı: Ürünü, ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

f) Modül: İlgili teknik düzenleme gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

g) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Türkiye veya bir AB üyesi ülkenin yetkili kuruluşu tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve Komisyona bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu,

ğ) Piktogram: Ürünün üzerinde yer alan ve ürünle ilgili bir özelliği resimli olarak tasvir eden şekli,

h) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

ı) Piyasaya arz: Bir ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,

i) Standart: Tanınmış bir standardizasyon kuruluşu tarafından tekrar eden veya devamlı kullanım için kabul edilen, uyum zorunluluğu olmayan aşağıdaki teknik gerekliliklerden birini;

1) Uluslararası bir standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen uluslararası standartları,

2) Bir Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen Avrupa standartlarını,

3) AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen Avrupa standartlarını,

4) Ulusal standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilen ulusal standartları,

j) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen, uyulması zorunlu mevzuatı,

k) Teknik şartname: Bir ürünün, sürecin veya hizmetin karşılaması gereken teknik şartlan belirleyen belgeyi,

l) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

m) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: (ıcabA nabaŞ) Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

n) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işareti,

o) Uyumlaştırılmış standart: AB uyum mevzuatının uygulanabilmesi için Komisyonun talebi üzerine kabul edilen standardı,

ö) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürünleri denetleyen kamu kuruluşunu,

p) Yetkili temsilci: İmalatçının 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yükümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlendirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarafların Yükümlülükleri

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 5- (1) İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

a) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle,

b) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla,

c) AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,

ç) “CE” işaretini ürüne koymakla,

d) Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla,

yükümlüdür.

Yetkili temsilcinin yükümlülükleri

MADDE 6- (1) Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

a) İmalatçının kendisini yazılı olarak görevlendirmesi halinde ürüne ilişkin uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmakla,

b) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe AB uygunluk beyanım veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle,

c) “CE” işaretini ürüne koymakla,

yükümlüdür. Ancak imalatçı yazılı olarak belirtmiş olsa dahi teknik dosyayı tanzim edemez.

(2) Görevlendirme belgesinde, asgari yetkili temsilcinin teknik düzenlemenin gerektirdiği ve ürünün uygunluğunu gösteren belgeleri teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren asgari on yıl boyunca muhafaza edeceği ve yetkili kuruluşun talebi halinde Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlayacağı belirtilir.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 7- (1) İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla;

a) İmalatçının 5 inci maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle,

b) Ürünün “CE” işaretini taşıdığını ve ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle,

c) AB uygunluk beyanının bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sunmak üzere bulundurmakla,

ç) Yetkili kuruluşun talep etmesi halinde, teknik dosyanın bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sağlamakla,

yükümlüdür.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 8- (1) Dağıtıcı, ürünü piyasada bulundururken gerekli özeni gösterir. Dağıtıcı ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ürünü piyasada bulundurmadan önce ürünün, “CE” işaretini taşıdığını ve uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu doğrular. Yetkili kuruluşun talebi halinde ürünlerin uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunar.

İmalatçının yükümlülüklerinin ithalatçı ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar

MADDE 9- (1) Bir ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya piyasada bulundurulan bir ürünü teknik düzenlemesine veya Bakanlık tarafından yayımlanan genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar ile dağıtıcılar, bu Yönetmelik, kapsamında imalatçı sayılır ve imalatçının 5 inci maddede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

“CE” İşaretinin Ürüne Konulması, Kullanılması ve ÂB Uygunluk Beyanı

“CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılması

MADDE 10- (1) “CE” işaretinin ürüne konulması ve kullanılmasına dair genel esaslar şunlardır:

a) İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

b) Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik (Şaban Abacı) düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Ancak bir ya da daha fazla teknik düzenlemenin bir geçiş dönemi süresince imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

c) “CE” işareti;

1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1 “CE” İŞARETİNİN ŞEKLİ)’nde belirtilen şekle uygun olarak “CE” harflerinden oluşur ve çizimdeki oranlara uyarak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez.

2) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur.

3) Ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

4) Ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

5) Sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

ç) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur. Bir ürünün farklı teknik düzenlemelerin kapsamına girmesi sebebiyle birden fazla onaylanmış kuruluşun değerlendirmesine tabi tutulması durumunda, “CE” işaretinin yanında üretim kontrol safhasında yer alan tüm onaylanmış kuruluşların kimlik kayıt numaralan yer alır.

d) Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

e) Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

f) “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir ve başka ürünlerde kullanılamaz.

g) İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda “CE”işareti görme engellilerce de okunabilecek şekilde konulur.

AB uygunluk beyanı

MADDE 11- (1) AB uygunluk beyanı, ilgili teknik düzenlemede öngörülmesi halinde, ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygun olduğunu bildirmek üzere imalatçı ya da yetkili temsilcisi tarafından düzenlenir.

(2) AB uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî ilgili modülün veya modüllerin öngördüğü içerikte ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-2 AB UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ)’ne uygun olarak hazırlanır. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her durumda güncellenir.

(3) Ürünün AB uygunluk beyanını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürüne uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini tek bir AB uygunluk beyanı düzenleyerek gösterir. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve referans numarasını içerir.

(4) İmalatçının AB uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte, ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

(5) Yetkili kuruluşun kabul etmesi halinde AB uygunluk beyanı, elektronik ortamda da sunulabilir.

Diğer uygunluk beyanları

MADDE 12- (1) İlgili teknik düzenlemede ürünün teknik düzenlemenin gereklerine uygunluğunu göstermek üzere AB uygunluk beyanı dışında bir uygunluk beyanı düzenlenmesi öngörülüyor ise, uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

AB üyesi ülkelerde yerleşik yetkili temsilcilerin denkliği

MADDE 13- (1) AB üyesi ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir.

Uygulama

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, ürüne “CE” işareti konulmasını öngören teknik düzenlemelerle birlikte uygulanır.

İdari yaptırımlar

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 7223 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik, “Akreditasyon ile Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Kurallarının Belirlenmesi Hakkında 9/7/2008 tarihli vc (AB)765/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü” ile “Ürünlerin Piyasaya Arzına İlişkin Genel Çerçeve Hakkında 9/7/2008 tarihli ve (AB)768/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı” esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve mevzuattaki atıflar

MADDE 17- (1) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan “CE” İşareti Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

EK-1

“CE” İŞARETİNİN ŞEKLİ

1. “CE” işareti aşağıdaki şekle ve orana uygun olarak “CE” harflerinden oluşur:

2. Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.

3. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, “CE” işareti asgarî 5 mm ebadında olur.

EK-2

AB UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ

1. No ………………………………….. (Ürünü diğerlerinden ayırarak tanımlayan numara):

2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi:

3. Bu uygunluk beyanı, imalatçının (veya ürünün kurulumunu gerçekleştiren kişinin) kendi sorumluluğu altında düzenlenmiştir. (İmalatçının veya kurulumu yapanın adı):

4. Beyanın konusu (İzlenebilirliğe yarayacak şekilde ürünün tanımını yapınız. Uygun olan durumlarda bir fotoğraf eklenebilir.):

5. Yukarıda tarif edilen beyan konusu, aşağıda belirtilen mevzuata uygundur. (Mevzuatın adı): ………………………………………………

6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara atıflar veya uygunluğu beyan edilen teknik şartnamelere atıflar:

7. Müdahil olan ve ………………………………………….. belgesini düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve kimlik kayıt numarası (uygunluk değerlendirme faaliyetinin türünün tarifiyle birlikte yazılacak)

8. Ek bilgi:

……………………………………………………………………….. için ya da adına imzalanmıştır.

(Yeri ve düzenleniş tarihi)

(Ad, görev/unvan) (imza)