Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye 26 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31580 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli v… 

 

 

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye

26 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31580

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) 7/8/2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 12/A maddesi kapsamında, hak sahibi ismine açılmaksızın toplu olarak tutulan hesaplara ilişkin saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere yurt dışında kurulmuş ve yetkilendirilmiş, yabancı hukuka tabi yabancı merkezi saklama kuruluşları ile genel saklama yetkisi bulunan yatırım kuruluşları.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/3/2014 28956