Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü…

 

 

SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40071718-206.99-30322781

Tarih: 31.08.2021

Konu : SSİY’nin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişiklik

GENEL YAZI

18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde;

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumun ilgili ünitesine” ibaresi eklenmiş ve aynı bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve sigortalılık işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsüne prim aktarılması işlemlerinde, aktarılacak tutar kadar 01/10/2008 ve sonraki sürelere re’sen beyan girişi yapılır.”

36 ncı maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin;

(…)

g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.”

Hükümleri yer almaktadır.

Böylece ilgili Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükmü ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son cümlesi değiştirilmiştir.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığın geçersiz, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu durumlarda 2014/28 ve 2015/28 sayılı Kurum Genelgelerindeki hükümler çerçevesinde aktarılacak tutar, daha önceki mevzuat düzenlemesine göre; 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren sigortalılarca 1 aylık süre içinde talep şartı aranmaktayken, yeni düzenleme ile beyan talep şartı aranmaksızın Kurumca aktarılabilecek toplam tutara göre re’sen beyan girişi yapılması uygulamasına geçilmiştir.

Buna göre, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 18.08.2021 tarihinden itibaren, 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanları için, sigortalı talebi aranmaksızın aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 18.08.2021 tarihinden önce 4/a kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/b kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için 4/b tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, sigortalılarca 1 aylık sürede beyan talebinde bulunulması halinde de aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür