Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 04/12/2021 04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31679 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenlem…

 

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk 04/12/2021

04 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31679

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına A.1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

A.1/A DAYANAK

Bu Genel Şartlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Genel Şartların A.2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (f) bendinin (ii) numaralı alt bendinde yer alan “(Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisi tarafından getirilen ölçütlere ve üretim standartlarına göre üretildiğinin Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmesi halinde, belge konusu parçaların aksi iddia sahibince kanıtlanana kadar orijinal yedek parça olduğu varsayılır.)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Sigortalı: Poliçe konusu motorlu araçta 2918 sayılı Kanunun 91 inci maddesi uyarınca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olan işletenleri,”

“ç) İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalışmasını mekanik aksamı çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesini,”

“ı) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

i) Kurul Raporu: Usulüne uygun olarak tanzim edilen, 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenen, sakatlık oranını, geçici iş göremezlik süresini ve bakıcı ihtiyacını gösterir kurul raporunu,”

MADDE 3 – Aynı Genel Şartların A.3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “sigorta” ibaresinden sonra gelmek üzere “teminat” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Genel Şartların A.5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel şart” ibaresi “Genel Şartlar” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Şartta” ibaresi “Şartlarda” olarak değiştirilmiş, aynı bendin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Sürekli Sakatlık Teminatı:” ibaresi “Sakatlanma Teminatı:” olarak değiştirilmiş, “Genel Şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır.” ibaresi “Genel Şartların Ek-2’sinde yer alan esaslara göre belirlenen tazminatları içeren teminattır.” olarak değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, altıncı cümlesinde yer alan “sağlık hizmet sunucularınca” ibaresi “kurum ve kuruluşlarca” olarak değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır” ibaresi “Genel Şartların Ek-3’ünde yer alan esaslara göre belirlenen tazminatları içeren teminattır” olarak değiştirilmiştir.

“Değer kaybı, talep edilmesi halinde, Kurum tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre atanacak sigorta eksperi tarafından bu Genel Şartların Ek-1’inde yer alan esaslara göre tespit edilir.”

“Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı bu teminattan karşılanır. Mağdurun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır.”

“Geçici iş göremezlik süresi ve sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan ve tıbben gerekli olan sürekli bakıcı giderleri de bu teminat kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarlarının tespitinde sakat kalan kişi esas alınır.”

MADDE 5 – Aynı Genel Şartların A.6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “Şart” ibaresi “Şartlar” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “paragrafının” ibaresi “fıkrasının” olarak değiştirilmiştir.

“d) Destekten yoksun kalan hak sahibinin, destek şahsının kusuruna denk gelen tazminat talepleri,”

“i) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Kanuna göre sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde yer alan kişilerin uğradıkları zararlara ilişkin talepleri,”

“ö) Hasar sebebiyle trafikten çekme veya hurdaya çıkarılma işlemi görmüş araçların değer kaybı tazminatı talepleri.”

MADDE 6 – Aynı Genel Şartların A.7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, aksi kararlaştırılmadıkça,” ibaresi “ve poliçede belirtilen saatlerde başlar ve sona erer. Poliçede başlama ve sona erme saatinin yer almaması halinde sigorta,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Kurum tarafından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Genel Şartların “B.1. HASAR VE TAZMİNAT” maddesinin başlığı “B.1. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE SİGORTALI VE/VEYA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Genel Şartların “B.1.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri” madde başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Genel Şartların B.2 nci maddesinin 2.1 inci fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “Şartlar ekinde” ibaresi “Şartların Ek-6’sında” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın ikinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin 2.2 nci fıkrasında yer alan “bu madde uyarınca Hazine Müsteşarlığınca belirlenen ölçütleri karşılayan,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Hasar halinde, hasar gören orijinal parça, onarımı mümkün değilse orijinal parça ile değiştirilir. Ancak, hak sahibinin onayının alınması veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören parça, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilir. Bu fıkra kapsamında hak sahibinden onay alındığını veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkan olmadığını ispat yükü sigortacıya aittir. Bu fıkranın uygulanması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilir. Ancak, hasar gören parçanın eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde orijinal parça ile değiştirilir. Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim imkânı olduğu halde orijinal parça ile onarım sağlanır ise sigortacının sorumluluğu, sigortacının kaza tarihi itibarıyla benzer hasarlardaki onarım uygulamasına göre, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça bedeli ile sınırlıdır. Eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değişim imkânı olduğunu ispat yükü sigortacıya aittir. Bu fıkranın uygulanması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.”

MADDE 10 – Aynı Genel Şartların C.3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “genel şartlar” ibaresi “Genel Şartlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Genel Şartların C.7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ek: 6’da” ibaresi “bu Genel Şartların Ek-6’sında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Genel Şartların C.9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel şartlara” ibaresi “Genel Şartlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 Aynı Genel Şartların C.11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Genel Şartların yürürlük tarihinden sonra yapılan değişiklikler, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra akdedilen sözleşmelere uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Genel Şartların C.13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Genel Şartların Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Genel Şartların Ek-6’sının 1 inci maddesinden önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiş, aynı maddenin “A) Araç Hasarları” bölümünde yer alan “araç resimleri” ibaresi “araca ve kaza yerine ait fotoğraf ve görüntüler” olarak değiştirilmiş, 2 nci maddesinin “A) Sürekli Sakatlık” bölüm başlığı “A) Sakatlık” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu” ibaresi “Kurul Raporu (artan sakatlık oranına bağlı tazminat taleplerinde ilk ödemeye esas alınan Yönetmeliğe göre düzenlenen rapor)” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “son gelir durum belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Bordro, Gelir Vergi Beyannamesi vb.) ve güncel SGK hizmet dökümü belgesi ile varsa hesap tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin “B) Ölüm” bölümünde yer alan “Veraset ilamı” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya desteklik ilişkisini ortaya koyan diğer belgeler” ibaresi eklenmiş, “Anne ve baba” ibaresinden önce gelmek üzere “Destek şahsının” ibaresi eklenmiş, “Ölen kişiye” ibaresi “Destek şahsına” olarak değiştirilmiş, “son gelir durum belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Bordro, Gelir Vergi Beyannamesi vb.) ile SGK hizmet dökümü belgesi” ibaresi eklenmiş, aynı bölüme aşağıdaki bent eklenmiş ve 3 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Tazminat başvurusunda bulunan hak sahipleri tarafından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 99 uncu maddesi uyarınca ilgisine göre aşağıdaki belgeler eksiksiz olarak sunulur.”

“• Çocuk ölümünde destekten yoksun kalan ebeveynlerin güncel SGK hizmet dökümü belgesi.”

“• Yabancılarda: Nüfus cüzdanı veya kimlik bilgisi içerir diğer belgeler ile Türkiye’ye girişine dair resmî evrak.”

MADDE 17 – Aynı Genel Şartlara ekte yer alan Ek-7 eklenmiştir.

MADDE 18 – Bu Genel Şartlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Genel Şartları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız