Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 416) 10 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32186 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: MADDE 1-…

 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 416)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 416)

10 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32186

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MADDE 1- 10/9/2022 tarihli ve 31949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 412)’nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ön izin sözleşmesinin notere tescil edildiği tarihten itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.