Mevzuatın Adı: Türkiye Denetim Standartlarında Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru KONU: “Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standa… 

 

 

Türkiye Denetim Standartlarında Yapılan Değişiklikler

Mevzuatın Adı: Türkiye Denetim Standartlarında Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru

KONU: “Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standartları Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler” ile “İş Ekibi ve Topluluk Denetimleri Tanımı Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler”in Yayımlanması

Bilindiği üzere, Kalite Yönetim Standartları (KYS 1, KYS 2) 16/01/2023 tarih ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak mevzuatımıza kazandırılmış ve 31/12/2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kalite Yönetim Standartlarıyla birlikte değişen terminoloji ve hükümlerle uyumun sağlanması amacıyla “GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri”, “İHS 4400 Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulandığı İşler” ve “İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi” Standartlarında yapılan temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Kalite Kontrol Standardı 1’in yürürlükten kaldırılması nedeniyle KKS 1’e yapılan atıflar KYS 1 olarak değiştirilmiş,
  • Söz konusu Standartlarda yer alan hükümler, KYS 1’deki hükümler ve kavramlarla uyumlu hâle getirilerek Standartlar arasında tutarlılık ve bağlantı sağlanmış ve
  • GDS 3410 ile İHS 4400’ün Ek’inde yer alan rapor örneklerindeki “kalite kontrol” ve “KKS 1” şeklindeki ifadeler, “kalite yönetimi” ve “KYS 1” olarak değiştirilerek söz konusu rapor örneklerinin güncel olması sağlanmıştır.

Diğer taraftan, “Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’ın (Bağımsızlık Standartları Dâhil)”, başta Kalite Yönetim Standartları, BDS 220 ve BDS 600 olmak üzere yakın zamanda revize edilen Standartlarla uyumlu hâle getirilmesine yönelik olarak Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından yürütülen revizyon projesi tamamlanmıştır. Bu kapsamda, IESBA tarafından yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da yapılan temel değişiklikler aşağıda özetlenmektedir:

  • Topluluk denetimlerini düzenleyen yeni bir bölüm eklenerek söz konusu denetimlerde bağımsızlığa yönelik tehditlerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve ele alınmasına ilişkin yeni ana hükümler ve uygulama hükümleri getirilmiş,
  • Kalite Yönetim Standartları, BDS 220 ve BDS 600 gibi yakın zamanda revize edilen Standartlardaki terminolojiyle uyum sağlanması amacıyla terimler sözlüğü ile çeşitli hükümlerde değişiklik yapılmış,
  • Topluluk finansal tabloları hakkında görüş bildiren topluluk denetim şirketi ile topluluk denetiminin amaçları açısından bir birimle ilgili denetim çalışması yapan birim denetim şirketi arasında etik hükümlere uyum sağlanması bakımından nasıl bir iletişim kurulması gerektiğine ilişkin yeni hükümler getirilmiş,
  • Birim denetim şirketinde bir bağımsızlık hükmünün ihlal edilmesi durumunda, söz konusu ihlalin ele alınmasına yönelik süreç açıkça belirtilerek, topluluğun üst yönetiminden sorumlu olanlarla kurulacak iletişimin önemi vurgulanmış ve
  • Denetim ekibi, iş ekibi ve güvence ekibi tanımlarında değişiklik yapılarak, bu ekiplere kimlerin dâhil edileceği konusunda rehberlik sağlanmıştır.

“Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standartları Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler” ile “İş Ekibi ve Topluluk Denetimleri Tanımı Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler”in yayımlanması Kurulumuzun 01/02/2024 tarih ve 22438 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup, söz konusu Kurul Kararı, 03/02/2024 tarih ve 32449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

“Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standartları Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler” ve “İş Ekibi ve Topluluk Denetimleri Tanımı Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler”in ilk altı bölümü kapsamındaki değişiklikler, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Borsada İşlem Gören İşletme ve Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş Tanımları Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler” başlıklı yedinci bölüm kapsamındaki değişiklikler ise 31/12/2024 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

“Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standartları Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler” ve “İş Ekibi ve Topluluk Denetimleri Tanımı Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler”e ulaşmak için tıklayınız

Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standartları Nedeniyle Diğer İlgili Standartlarda Yapılan Değişiklikler’in işaretli versiyonuna ulaşmak için tıklayınız

İş Ekibi ve Topluluk Denetimleri Tanımı Projesi Kapsamında Etik Kurallarda Yapılan Değişiklikler’in işaretli versiyonuna ulaşmak için tıklayınız

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: KGK