Mevzuatın Adı: Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Ya…

 

 

Yer Altı Maden İşletmelerine Destek Verilmesi (Karar Sayısı: 8652)

Mevzuatın Adı: Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8652)

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 8652

Ekli “Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN MALİYET ARTIŞLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/3/2020 tarihli ve 2282 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında yer altında çalışan işçi başına işverene verilecek destek miktarı; Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilgili yıl için belirlenen brüt asgari ücretin işverene maliyetinin 2024 yılı için %80’ini, 2025 yılı için %50’sini ve 2026 yılı için %25’ini geçemez.”

MADDE 2– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2026” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3– Aynı Kararın 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2026” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibareleri “31/12/2026” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4– Bu Karar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.