31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

10 Ocak 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32069

Karar Sayısı: 6661

Ekli “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

9 Ocak 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesislere, sözleşmelerinde belirtilen tesis türü dışında turizm belgesi verilmez. Tabiat parkı, konaklamalı mesire yeri veya konaklamalı orman parkında yapılan konaklama tesislerine, ancak kırsal turizm tesisleri, lüks çadır, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri ve konaklamalı orman parkları türlerine uygun olması ve aranılan nitelikleri taşıması durumunda turizm belgesi düzenlenebilir.”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığı “Kampingler, konaklama amaçlı mesire yerleri ve konaklamalı orman parkları” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “mesire yerleri; orman rejimine tabi olan, konaklamalı mesire yeri olarak tahsisli” ibaresi “mesire yeri/konaklamalı orman parkı türündeki tesisler; orman rejimine tabi olan, konaklamalı mesire yeri veya konaklamalı orman parkı olarak tahsis edilmiş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Bu tesisler, tahsis koşulunda belirtilen konaklama amaçlı mesire yeri veya konaklamalı orman parkı türüne göre belgelendirilir.”

MADDE 3– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.